Algemene voorwaarden

1. BETALING / OVEREENKOMST HOGEWEG 118
 
1.1. Binnen 10 dagen na de ondertekening van deze overeenkomst, zal huurder(-ster) aan verhuurder de aan ommezijde genoemde aanbetaling van de overeengekomen huursom vooruit betalen. Het resterende bedrag  (inclusief borgsom) zal uiterlijk 4 weken voor aankomst voldaan worden op genoemde bankrekening.

1.2. De huurovereenkomst wordt ontbonden wanneer de huurder(-ster) de aanbetaling niet binnen 10 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst heeft voldaan.

1.3 Bij vertrek ontvangt de huurder (-ster) een lijst van gebruikte hoeveelheden energie. De energiekosten, toeristenbelasting, waskosten linnengoed en eventuele schades/ schoonmaakkosten zullen in mindering worden gebracht op de borgsom.
Het overblijvende saldo zal binnen één week worden teruggestort op uw rekening.
                                                 
1.4. De gemeente Vlissingen verplicht ons t.b.v. de toeristenbelasting het exacte aantal gasten te registreren, alsmede het aantal overnachtingen in ons huis.
Ook persoonlijk wensen op de hoogte te zijn aan wie wij het huis verhuren.
Derhalve verzoeken wij u bij terugzending van de huurovereenkomst ons de leeftijd van de verschillende gasten aan ons mede te delen.
 
2. RECHTEN en VERPLICHTINGEN VERHUURDER
 
2.1. Verhuurder heeft zich door ondertekening van deze overeenkomst verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en goede staat aan de huurder(-ster) op te leveren.

2.2. Verhuurder is verplicht op zijn kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder(-ster) een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.

2.3. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om bij naar zijn mening ernstige overlast de woning en/of zwembadruimte te inspecteren.


2.4. Indien verhuurder genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren a.g.v. bijvoorbeeld ernstige schade aan het huis, gemeentelijke verordeningen of elke andere denkbare reden, dan zal huurder(-ster) de tot dan toe betaalde voorschotten/borgsom volledig terug ontvangen en de huurovereenkomst zal worden ontbonden. Huurder (-ster) zal zich niet kunnen beroepen op compensatieschade of iets dergelijks.

 
3. RECHTEN en VERPLICHTINGEN HUURDER(-ster)
 
3.1. Huurder(-ster) mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan.
Noch daarin meer personen doen overnachten dan bij deze huurovereenkomst overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij overschrijding (zonder toestemming) van het genoemde maximaal aantal personen wordt de huurprijs verhoogd met Euro 100,- per boventallige persoon, tenzij de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst verlangt.
 
3.2. De huurder(-ster) zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken.
De huurder(-ster) heeft het huis schoon en in nette opgeruimde staat ontvangen.
Na afloop van het verblijf dient het huis in dezelfde staat schoon en opgeruimd te worden opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren schoon terug in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden. Verhuurder heeft het recht kosten aan te rekenen indien hieraan geen gevolg wordt gegeven. De huurder(-ster) is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij hij/zij aannemelijk maakt, dat de schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden/gasten niet kan worden aangerekend.
 
3.3. Indien de huurder(-ster) zich niet als een goede huurder(-ster) gedraagt, en/of ernstige hinder of last veroorzaakt voor zijn omgeving, kan hem de verdere toegang tot het vakantiehuis worden ontzegd. Hierbij kan desnoods assistentie van de politie ingeroepen worden. 
De huurovereenkomst zal dan van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de (deel)huursom.
 
3.4. In verband met o.a. brandgevaar is het verboden om in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht/geplaatst.

3.5. Ondanks alle zorgen kan het voorkomen dat de huurder(-ster) een klacht heeft. De huurder(-ster) zal deze klacht direct bij constatering aan de verhuurder melden, om zo deze in de gelegenheid te stellen een en ander onmiddellijk op te lossen, zonder daarbij aanspraak te maken op een vergoeding of een korting op de huursom.  De huurder(-ster) is verplicht die stappen te ondernemen die van hem/haar verlangd kunnen worden om mogelijk ongemak en/of schade te beperken.

3.6. In deze overeenkomst wordt gevraagd hoe laat huurder(-ster) denkt te arriveren (tussen 13.00 - 16.00 uur). Komt huurder(-ster) substantieel later aan dan het aangegeven tijdstip (ongeacht de redenen), dan zal als "wachtgeld" € 20,- per uur aangerekend worden. Na het 1e uur zal een gedeelte van een uur als vol uur worden beschouwd.
 
3.7. Huisdieren mogen niet worden meegebracht.
 
4. ENERGIE

4.1. In het pand Hogeweg 118, een voormalige supermarkt, bevindt zich de vakantiewoning met zwembad/saunaruimte en een opslagruimte van de eigenaar (elk met aparte ingang).

Zowel bij aankomst alsook bij vertrek worden de meterstanden van stroom en gas genoteerd. Bij vertrek ontvangt de huurder(-ster) een lijst met gebruikte hoeveelheden.

De verbruikte energiekosten zullen aan de huurder(-ster) worden doorberekend (verrekening met de borgsom) aan de op het tijdstip van de huurperiode geldende tarieven van de energiemaatschappij.

 
5. ALGEMENE BEPALINGEN
 
5.1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, letsel en/of ongevallen met betrekking tot goederen of personen, veroorzaakt tijdens of tengevolge van het verblijf in de gehuurde accommodatie. Het gebruik van de zwembad/saunaruimte is volledig voor eigen risico en verantwoording.

5.2. In de zwembad/saunaruimte mag niet gerookt worden of etenswaren genuttigd worden.

5.3. De zwembad/saunaruimte mag niet met schoenen betreden worden.
 
5.4. Uit veiligheidsoverwegingen is het verplicht de zwembad/saunaruimte met minimaal 2 personen te betreden, waarbij kinderen onder 12 jaar te allen tijde onder begeleiding van een volwassene.

5.5. De zwembaddouche is geen badkamer. Derhalve is het gebruik van zeep, shampoo e.d. niet toegestaan.

5.6. De sauna en de lichtinstallatie mogen alleen door volwassenen bediend worden. Alvorens deze te bedienen is het verplicht zich volledig af te drogen, opdat levensgevaarlijke situaties vermeden worden.

5.7. Het zwembad is 1.60 meter diep. Wanneer men niet over voldoende   zwemcapaciteiten beschikt, is gebruik hiervan zonder begeleiding, uit oogpunt van uw eigen veiligheid ten strengste verboden.

5.8. Het plafond met de sterrenhemel is zeer gevoelig voor water. Derhalve is het niet toegestaan om van de kant af te springen (“bommetje”!) of te duiken, alsook het gooien van ballen en dergelijke.

5.9. Het is verplicht, alvorens men van het zwembad gebruik gaat maken, te douchen, ook na elke saunabeurt.

5.10. In verband met regelmatig onderhoud, veiligheid, geluidsoverlast e.d. is gebruik  van de zwembad/saunaruimte toegestaan van 09.00 – 21.00 uur.
 
5.11. Indien gedurende het gebruik van de zwembad/saunaruimte door de huurder(-ster) bovenstaande bepalingen niet correct worden nageleefd, is verhuurder gerechtigd huurder(-ster) de toegang tot en het gebruik van de zwembad/saunaruimte te ontzeggen, zonder dat de huurder(-ster) hieraan enige rechten kan ontlenen.

5.12. Indien de huurder(-ster) een annuleringsverzekering wenst, dient hij/zij hiervoor zelf te zorgen. Deze kan bijvoorbeeld bij de ANWB afgesloten worden.

5.13. In geval van eventuele geschillen tussen huurder(-ster) en verhuurder over deze huurovereenkomst of klachtenafhandeling, kan het geschil worden voorgelegd aan de plaatselijke Kantonrechter.
 
WIJ RESPECTEREN DE AVOND- EN NACHTELIJKE RUST NAAR DE OMGEVING TOE. DERHALVE ZIJN LUIDRUCHTIGEN, FEESTVIERDERS, GROEPJES JONGEREN EN DERGELIJKE NIET WELKOM !

Adresgegevens

Hogeweg 118
4382RK Vlissingen
Telefoon: 06 54332210
E-mail: palagas@zeelandnet.nl